Profil zadavatele:

Kontaktní informace
Sídlo
Lestkov ?.p. 77
512 63 Rovensko pod Troskami
Liberecký kraj

Faktura?ní adresa
Stejná jako sídlo

Identifika?ní údaje
I?O: 00276031

Doru?ovací adresa
Stejná jako sídlo

Adresa profilu:
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/oberadpod/

 

Co je to Profil zadavatele?

Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uve?ej?ování informací týkajících se ve?ejných zakázek a který umož?uje dálkový p?ístup. Zadavatel je povinen z?ídit „profil zadavatele“ na základ? § 17 odst. 1 písm. g) zákona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejných zakázkách, ve zn?ní pozd?jších p?edpisu.