1. Název
Obec Radostná pod Kozákovem

2. D?vod a zp?sob založení:
Dle zák.?. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z?ízení)

3. Organiza?ní struktura: více zde

4. Kontaktní spojeni:
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Lestkov ?.p. 77
512 63 Rovensko pod Troskami
4.2. Adresa ú?adovny pro osobní návšt?vu:
  Lestkov ?.p. 77
512 63 Rovensko pod Troskami
4.3 Ú?ední hodiny:
  pond?lí 19.00 – 21.00 hod.
4.4 Telefonní ?ísla:
  Obecní ú?ad: +420 481 320 153
Starosta: +420 724 179 787
4.5 ?íslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky:
  www.radostna.cz
4.7 Adresa e-podatelny:
  http://www.radostna.e-obec.cz/obecni-urad/elektronicka-podatelna
4.8. Další elektronické adresy
  e-mail: ouradostna@mybox.cz

5. P?ípadné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
název banky: ?SOB; ?íslo ú?tu: 157008633/0300
– bezhotovostn? na BÚ
– v hotovosti v kancelá?i OÚ

6. I?: 00276031

7. DI?: Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokument?
  -
8.2 Rozpo?et: rozpo?ty obce zde

9. Žádosti o informace
Kde získat informace:
– ústní dotaz na Obecním ú?ad?
– písemný dotaz: na adrese Obecního ú?adu; pomocí mailu: ouradostna@mybox.cz
– e-podatelna na www.radostna.cz

10. P?íjem žádostí a dalších podání:
na Obecním ú?ad?

11. Opravné prost?edky: dotaz na OÚ

12. Formulá?e:

13. Popisy postup? – návody pro ?ešení životních situací:
– projednáním na OÚ
informace na internetu zde

14. P?edpisy:
14.1 Nejd?ležit?jší používané p?edpisy
naleznete zde
14.2 Vydané právní p?edpisy
Obecn? závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací zde

16. Licen?ní smlouvy:

17. Výro?ní zpráva podle zák. ?.106/1999Sb.
naleznete zde