?ídíme se p?edevším následujícími zákony:

všeobecn? používané zákony OÚ:

 • zák.?. 128/2000 Sb.
  o obcích (obecní z?ízení)
 • zák.?. 71/1967 Sb.
  o správním ?ízení (správní ?ád)
 • zák.?. 368/1992 Sb.
  o správních poplatcích
 • zák.?. 199/1994 Sb.
  o zadávání ve?ejných zakázek ve zn?ní pozd?jších p?edpis?
 • zák.?. 85/1965 Sb.
  zákoník práce zák.?. 101/2000 Sb. o ochran? osobních údaj?
 • zák.?. 106/1999 Sb.
  o svobodném p?ístupu k informacím

úsek evidence obyvatel:

 • zák.?. 133/2000 Sb.
  o evidenci obyvatel a rodných ?íslech a o zm?n? n?kterých zákon? (zákon o evidenci obyvatel)
 • zák.?. 177/2000 Sb.
  o ob?anských pr?kazech a o cestovních dokladech, kterým se provádí zákon o evidenci obyvatel
 • zák.?. 368/1992 Sb.
  ve zn?ní pozd?jších p?edpis? a správních poplatcích

pokladna

 • zák.?. 563/1991 Sb.
  o ú?etnictví

úsek podatelny

 • instrukce ministra vnitra ?R ze dne 25. 5. 1992 o spisové služb?
 • zák.?. 106/1999 Sb.
  o svobodném p?ístupu k informacím
 • zák.?. 29/2000 Sb.
  o poštovních službách

a další…

Úplná zn?ní výše jmenovaných Zákon?
naleznete na portálu:

zakony