Obec Radostná pod Kozákovem se rozkládá na jižním úbo?í a úpatí jedné z p?edních dominant ?eského ráje, hory Kozákova. Vlastní obec Radostná vznikla až ve 20. století, v roce 1960, kdy byly slou?eny do té doby samostatné obce Lestkov a Volavec. Název obce je odvozen od pramene se studánkou Radostná, která se nachází na jihozápadním úbo?í Kozákova ve výšce cca 600 m.n.m.

V sou?asné dob? se obec skládá ze t?í místních ?ástí a to osad Kozákov, Lestkov a Volavec, o nichž první písemné zmínky pocházejí již z po?átku 15. století. Tehdy byl zdejší kraj sou?ástí panství pat?ícího k nedalekému hrádku Rotštejn, drženého v 1. polovin? 15. století rodem Valdšt?jn?. Pozd?ji oblast p?ešla do držav Vartenberk?, kte?í ji za?lenili do hruboskalského panství, jehož sou?ástí byla tato oblast až do reformy státní správy v roce 1850.

Na území obce Radostná se nachází studánka, ze které vyv?rá ?í?ka Stebenka sm??ující k Turnovu. Z této studánky je trka?em p?ivád?na voda až na vrchol Kozákova Do Riegrovy chaty. Tato studánka je op?edena ?adou legend a pov?stí. Podle jedné žil ve studánce v dávných dobách ledový muž, který její hladinu i v dobách nejparn?jšího léta pokrýval ledem. Poté, co lidé led rozdrtili a vyhodili do oblak snesl se zp?t v podob? krupobití a poni?il celou úrodu. Aby se nadále zamezilo p?sobení t?chto zlých sil ve studánce, zav?sili k ní lidé svatý obrázek Panny Marie Radostné a v roce 1841 byla u studánky vystav?na malá kapli?ka.

Národní p?írodní památka Kozákov p?edstavuje významnou krajinnou dominantu celého kraje. Se svými 744 metry nad mo?em se jedná o nejvyšší bod ?eského ráje. Samotná hora Kozákov je op?edena ?adou bájí a pov?stí, z nich jedna se váže k samotnému pojmenování hory.

f02

„P?ed dávnými ?asy bydlela na úpatí hory chudá žena se svým synem. M?li dv? kozy, které hoch každý den pásl. Jednoho dne byly kozy neposlušné a stále mu zabíhaly jinam. Chlapec se rozzlobil, vzal kámen a hodil jím po kozách. Kámen jednu zasáhl a zabil. Šel okolo pocestný. Vid?l, co se stalo. Sebral kámen a prohledl si jej. Poznal, že je to drahý kov. Prodal jej ve m?st? a utržil za n?j mnoho pen?ž. Když se to lidé dozv?d?li, hledali na tom kopci podobné kameny. Pon?vadž tam hoch zabil kovem kozu, nazvali prý kopec jménem Kozákov.“

Hora Kozákov je zajímavá i z geologického hlediska. Je tvo?ena t?emi typy hornin – prvohorní vyv?elina melafýr, tektonicky vyzdvižené skalnaté kry svrchnok?ídových pískovc? s ?etnými zv?trávacími tvary a neogenní ?edi?ové p?íkrovy, otev?ené n?kolika lomy. Od roku 2002 je Kozákov sou?ástí CHKO ?eský ráj.

?edi?ový vrch Kozákova byl již od prav?ku vyhledáván jako nalezišt? drahých kamen?. V dutinách horniny vykrystalizovaly kulovité výpln? achátu, jaspisu, ametystu, kriš?álu, záhn?dy a dalších polodrahokam?. Zdejší nalezišt? byla využívána již ve st?edov?ku, kdy se zdejší polodrahokamy používaly k výzdob? chrám? a kostel?.

Rozhledna na Kozákov? má zajímavou a pohnutou historii. Poprvé se o ní za?alo uvažovat již na po?átku 20. století, kdy byl Klubem ?eských turist? osloven turnovský malí? Jan Prousek, aby vypracoval návrh kozákovské rozhledny. Jan Prousek navrhl na vrcholku Kozákova vyhlídkovou v?ž, která byla spojena s kaplí zasv?cenou ?eským v?rozv?st?m Cyrilu a Metod?jovi. Jeho nápad nebyl realizován a p?ednost doslala idea vzty?it na vrcholu hory mohylu p?ipomínající osobnost Františka Ladislava Riegra, který zem?el v roce 1903 a m?l blízký vztah ke zdejšímu kraji. Byla naplánována mohyla, která m?la dosahovat výšky 28 m a sloužit také jako vyhlídkový bod. Odhadované finan?ní prost?edky se ovšem nikdy nepoda?ilo shromáždit a tak se znovu vrátila p?vodní Prouskova myšlenka. P?vodn? plánované rozhledna m?la být ješt? dopln?na o výletní chatu. Všechny tyto sm?lé plány ovšem p?erušila první sv?tová válka a myšlenka vystav?t na Kozákov? rozhlednu se znovu objevila až po roce 1918. Byl vybrán projekt arch. Jana Václavíka a díky spojeným silám K?T a ?ady sponzor? z celého kraje mohla být roku 1928 pro ve?ejnost otev?ena Riegrova chata, která ovšem byla bez rozhledny.

K obnovení myšlenky zbudovat vedle vyhlášené chaty rozhlednu došlo až na konci 20. století. Od roku 1995 mohou turisté zhlédnou kraj z více ú?elové v?že, která je k tomuto ú?elu otev?ena pro ve?ejnost po dohod? ?eské armády a Klubu ?eských turist?.

P?íb?h drobných památek

Jedna z typických památek drobné architektury se dochovala na k?ižovatce p?ed osadou Kozákov. Jedná se o tesaný pískovcový k?íž na bohat? zdobeném podstavci, který je datován již do roku 1781 a to p?ímým vro?ením na spodním ?ásti vlastního k?íže.

f06

Masivní pískovcový k?íž, nesoucí korpus uk?ižovaného Krista, je umíst?n na vyšším hranolovém podstavci s jednoduchou, kónicky se zužující hlavicí zdobenou lineárními ?ímsami. D?ík podstavce je vyzdoben reliéfy sv?tc? v m?lkých nikách. Nalezneme zde postavu sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a postavu Panny Marie. Patka podstavce je kvadratického tvaru s jednoduchou kartuší na p?ední ?ásti. Celá skulptura je umíst?na na dvoustup?ových kvadratický sokl.