FOTOGALERIE

V sobotu 23. 5. 2015 po?ádal Sbor dobrovolných hasi?? v Tatobitech v rámci oslav 130. výro?í svého založení okrskovou sout?ž v hasi?ském sportu. Zástupce hasi?ských sbor? Podkozákovského okrsku p?ivítalo vlídné po?así a skv?le p?ipravený areál fotbalového h?išt? v Tatobitech.  Po p?ipomenutí historie SDH Tatobity a slavnostním p?edání stuhy k výro?í založení sboru se závodní družstva p?esunula na sout?žní dráhy.

Pokračování

Pokračování