AKTUALITY

V ?ervnu bude provád?n vývoz biopopelnic každé úterý tzn. 7.; 14.; 21. a 28. 6. 2016. Svoz bude provád?n ráno, proto p?istavte hn?dé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostate?ném ?asovém p?edstihu, nejlépe v pond?lí ve?er.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umíst?n voln? p?ístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního ú?adu na Pustin?. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného p?vodu.

D?kujeme, že t?ídíte odpad.

V kv?tnu bude provád?n vývoz biopopelnic v úterý 3.; 10.; 17. a 24. 5. 2016. V úterý 31. 5. 2016 se svoz neuskute?ní. 

Svoz bude provád?n ráno, proto p?istavte hn?dé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostate?ném ?asovém p?edstihu, nejlépe v pond?lí ve?er.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umíst?n voln? p?ístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního ú?adu na Pustin?. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného p?vodu.

D?kujeme, že t?ídíte odpad.

V sobotu 30. dubna 2016 po?ádá SDH Lestkov pálení ?arod?jnic „pod rybníkem“.

Pro d?ti bude uspo?ádán lampionový pr?vod. Sraz je v 19.15 hodin v Lestkov? na návsi, odkud se s lampiony vydáme sm?rem k rybníku.

Zapálení vatry bude p?ed osmou hodinou ve?erní, dále bude probíhat sout?ž o nejlépe vyzdobené košt? – t?i nejlepší budou odm?n?ni.

Lampion, vu?t a limonádu dostanou d?ti zdarma, ob?erstvení bude p?ipraveno i pro dosp?lé

V dubnu bude provád?n vývoz biopopelnic v úterý 5. 4. a v úterý 19. 4. 2016. Svoz bude provád?n ráno, proto p?istavte hn?dé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostate?ném ?asovém p?edstihu, nejlépe v pond?lí ve?er.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umíst?n voln? p?ístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního ú?adu na Pustin?. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného p?vodu.

D?kujeme, že t?ídíte odpad.