Plastová nádoba na bioodpad – obsah 240 l

Obec Radostná pod Kozákovem zap?j?uje p?edm?tnou nádobu za t?chto podmínek:

 • o nádobu bude ?ádn? pe?ováno, min. po dobu 5-ti let
 • nádoba bude využívána pouze na ukládání biologicky rozložitelných složek rostlinného p?vodu

do nádoby lze ukládat:

 • tráva a listí
 • zbytky rostlin a plevel?
 • v?tve do pr?m.10 mm, lépe drcené pop? sekané
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • zbytky jídel rostlinného p?vodu
 • piliny a hobliny
 • seno, sláma a podestýlka drobných zví?at
 • pe?ivo, ?ajové sá?ky, kávová sedlina
 • drny a zemina bez kamení

do nádob nepat?í:

 • plast, sklo, papír
 • zbytky masa a kostí, k?že
 • kojenecké pleny
 • popel
 • chemikálie (barvy, léky, ?isticí
  prost?edky…)
 • sá?ky od vysava??
 • ostatní komunální odpad

V p?ípad? opakovaného nedodržení výše uvedených doporu?ení, si Obec Radostná pod Kozákovem vyhrazuje právo zap?j?enou nádobu na bioodpad níže podepsanému ob?anovi odebrat.